سهیل کوثری روز چهارشنبه با حضور در غرفه ایرنا در نمایشگاه پژوهش البرز در گفت وگوی اختصاصی اظهار داشت: طبق برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری کرج یک سری اقدامات اجرایی در سطح شهر در طول 5 سال آِینده به معرض اجرا می گذاریم که برای آن ها پشتوانه مطالعاتی نیاز است .
این مسئول شهری افزود: برای شکل گیری این روند با دانشگاه خوارزمی قرارداد منعقد کردیم تا برنامه های مورد نظر را استخراج کند و عناوین مشخص و معین با پشتوانه علمی پیش بینی خواهد شد.
معاون برنامه ریزی شهرداری کرج ادامه داد: براین اساس اگر قرار شد عنوان مطالعاتی به شهرداری معرفی شود با برنامه چارچوب منطبق باشد و خارج از آن مطالعات غیرمرتبط صورت نگیرد.
کوثری گفت: اگر پژوهش به صورتی که در دنیا به آن پرداخت می شود مورد توجه قرار گیرد ، جامع و مانع خواهد بود.
وی افزود: اگرمی گوییم پژوهش مفید نبوده در واقع فرآینده و مسئله یابی و نحوه انجام و نظارت آن دچار اشکال بوده است .
کوثری گفت: در حوزه مدیریت شهری تاکید بر کاربردی بودن می تواند به ما کمک کند که باید در اینجا با کمک دانشگاه ها به صورت علمی برنامه های حوزه شهری را پیش برد.
وی اظهار داشت: اگر این کار درست اتفاق بیفتد می توان انتظار داشت که پروژه های عمرانی شهری بدون حواشی باشند.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری کرج افزود: برخی پروژه ها به رغم صرف هزینه تا کنون مورد رضایت مردم قرار نگرفته و این امر نشان می دهد که کار مطالعاتی و پژوهشی پیش نیاز پروژه انجام نشده است .
وی گفت: یکی از مسائل کلیدی این است برای هر پروژه پژوهش نکنیم بلکه انجام یا عدم انجام پروژه را در معرض قضاوت پژوهش محور بگذاریم شاید نیاز به اجرای پروژه نباشد.
وی اظهار کرد که باید سطح بلوغ سازمانی را در زمینه مدیریت دانش بشناسیم چرا که با این شناخت است که این امکان فراهم می شود تا اقداماتی متناسب با سطح بلوغ سازمانی شهرداری انجام دهیم و این دانش کمک می کند که قدم های بهترو درست تری برای شهرداری کرج برداریم.
وی افزود: بهبود فرآیند های آموزش و منابع انسانی شهرداری با توجه به اهمیت سرمایه های انسانی و نقش آموزش در ارتقای آن در اولویت کاری قرار دارد.
7410/ 6155خبرنگار: مژگان السادات سجادی** انتشار دهنده : محمد عزیزپورانتهای پیام /*